• گروه مشاورین املاک کوروش به تامین نیاز شما می اندیشد.
 • 3Bedrooms
 • 2Bathrooms
 • 195مترمربع
 • 3Bedrooms
 • 165مترمربع
2,544,000,000تومان
 • 3Bedrooms
 • 212مترمربع
1,132,000,000تومان
1,132,000,000تومان
 • 3Bedrooms
 • 151مترمربع
1,040,000,000تومان
 • 2Bedrooms
 • 120مترمربع
666,000,000تومان
 • 1Bedroom
 • 90مترمربع
1,073,000,000تومان
1,073,000,000تومان
 • 2Bedrooms
 • 145مترمربع
1,750,000,000تومان
 • 3Bedrooms
 • 175مترمربع
1,450,000,000تومان
 • 3Bedrooms
 • 145مترمربع
1,000,000,000تومان
1,000,000,000تومان
 • 4Bedrooms
 • 174مترمربع
2,150,000,000تومان
2,150,000,000تومان
 • 3Bedrooms
 • 215مترمربع
1,900,000,000تومان
1,900,000,000تومان
 • 3Bedrooms
 • 190مترمربع
1,232,000,000تومان
1,232,000,000تومان
 • 3Bedrooms
 • 145مترمربع
1,900,000,000تومان
 • 3Bedrooms
 • 200مترمربع
1,920,000,000تومان
 • 3Bedrooms
 • 160مترمربع
1,400,000,000تومان
 • 3Bedrooms
 • 165مترمربع
 • 2Bedrooms
 • 115مترمربع
 • 2Bedrooms
 • 115مترمربع
1,260,000,000تومان
 • 2Bedrooms
 • 140مترمربع
1,350,000,000تومان
 • 3Bedrooms
 • 150مترمربع