• گروه مشاورین املاک کوروش به تامین نیاز شما می اندیشد.
1,920,000,000تومان
 • 3Bedrooms
 • 160مترمربع
1,400,000,000تومان
 • 3Bedrooms
 • 165مترمربع
1,090,000,000تومان
1,090,000,000تومان
 • 2Bedrooms
 • 115مترمربع
1,664,000,000تومان
 • 2Bedrooms
 • 128مترمربع
910,000,000تومان
 • 2Bedrooms
 • 116مترمربع
750,000,000تومان
750,000,000تومان
 • 2Bedrooms
 • 150مترمربع
8,500,000تومان
 • 125مترمربع
850,000,000تومان
 • 2Bedrooms
 • 110مترمربع
2,650,000,000تومان
 • 4Bedrooms
 • 240مترمربع
1,380,000,000تومان
1,380,000,000تومان
 • 3Bedrooms
 • 185مترمربع
3,080,000,000تومان
 • 3Bedrooms
 • 220مترمربع
7,450,000,000تومان
 • 5 یا بیشترBedrooms
 • 414مترمربع
2,300,000,000تومان
 • 4Bedrooms
 • 165مترمربع
4,500,000,000تومان
 • 5Bedrooms
 • 300مترمربع
4,675,000,000تومان
 • 3Bedrooms
 • 275مترمربع
4,120,000,000تومان
 • 3Bedrooms
 • 275مترمربع
2,890,000,000تومان
 • 3Bedrooms
 • 170مترمربع
2,700,000,000تومان
 • 3Bedrooms
 • 270مترمربع
1,410,000,000تومان
 • 3Bedrooms
 • 217مترمربع